Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI - Bine de ştiut (2023)

ANUNŢ ÎN ATENŢIA JUSTIŢIABILOR

Având în vedere împrejurarea că prin Ordonanţa de Urgenţă publicată în Monitorul Oficial nr.329/29.VI.2013 privind taxele judiciare de timbru a fost abrogată Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Taxe judiciare de timbru necesare pentru:

Cereri care se depun la compartimentul Registratură – camera subsol 44

1.cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie-1 leu/pagina

2.cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţa instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora– 1 leu/pagina


Cereri care se depun la compartimentul Ap-uri şi PJ-uri – camera subsul 35

1.cereri pentru dobândirea personalităţii juridice, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

(Video) Ce se intampla intr o sala de judecata

2.cereri privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari

Totodată, vă facem cunoscut că prin Ordonanţa de Urgenţă publicată în Monitorul Oficial nr.329/29.VI.2013 privind taxele judiciare de timbru a fost abrogată şi Ordonanţa Guvernului nr.32/1995, astfel încât pentru cererile sus-menţionate se vor achita numai taxe judiciare de timbru.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, nu se percepe taxă judiciară de timbru, realizarea serviciilor de copiere nerealizându-se de către instanţă, ci de către prestatori privaţi care funcţionează în sediul instanţei.

I. Acte necesare în vederea legalizării hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti:

1. Copie de pe hotărârea judecătorească a cărei legalizare se solicită (în câte exemplare solicitaţi – 1 sau mai multe)
2.cerere (adresată preşedintelui instanţei) pentru legalizare
3. taxă judiciară de timbru de 5 lei/exemplar.
4. In cazul in care se solicita comunicarea copiilor legalizate prin posta se va atasa la cererea de legalizare si un plic autoadresat si timbrat (cu timbru postal necesar in vederea expedierii)

Documentele se trimit prin posta sau prin intemediul aplicatiei e-legalizare de pe site-ul tmb.ro

II. Acte necesare în vederea obţinerii certificatelor de grefă cu privire la dosarele înregistrate pe rolul Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti:
1.cerere adresată preşedintelui instanţei prin care se solicită eliberarea certificatului de grefă
2.taxa judiciară de timbru - 1 leu pe pagină
3.certificatul de grefă tehnoredactat de către prestatori privaţi care funcţionează în sediul instanţei, situat la camera S 72, în incinta Curţii de Apel Bucureşti sau de către orice altă persoană fizică sau juridică

III. Acte necesare în vederea obţinerii copiilor legalizate de pe înscrisurile aflate la dosarele înregistrate pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti:
1.cerere adresată preşedintelui instanţei prin care se solicită legalizarea înscrisurilor respective
2 taxă judiciară de timbru pentru fiecare exemplar de copie-1 leu/pagina

(Video) Ghetto Bucharest Sector 5 Ferentari


Pentru cererile indicate la punctele II şi III
, urmează să vă prezentaţi la Registratura instanţei-biroul primiri acte, camera S44, în timpul programului de lucru afişat pe portal.

IV.Acte necesare în vederea obţinerii copiilor simple de pe înscrisurile aflate în dosarele înregistrate pe rolul Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti:
- cerere adresată preşedintelui instanţei,

Pentru cererea indicată la punctul IV, urmează să vă prezentaţi, după caz, la Arhiva civilă – camera S36 sau la Arhiva penală – camera S38 în timpul programului de lucru afişat pe portal.

Plata taxelor judiciare de timbru se face după cum urmează:
-Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în raza sectorului 1 plata taxelor de timbru se face în contul bugetului local al sectorului 1 Bucureşti la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei sectorului 1.
- Pentru persoanele fizice/juridice cu domiciliul/sediul în raza sectorului 2 plata taxelor de timbru se face în contul bugetului local al sectorului 2 Bucureşti la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei sectorului 2.
- Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în raza sectorului 6 plata taxelor de timbru se face în contul bugetului local al sectorului 6 Bucureşti la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei sectorului 6.
- Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în raza sectoarelor 3 şi 4 plata taxelor de timbru se face la orice AGENTIE CEC sector 3, respectiv la oficiile poştale din Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov în contul bugetului local al Primăriei sector 3, respectiv Primăriei sector 4 Bucureşti.
- Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în raza sectorului 5 plata taxelor de timbru se face la CEC Bank - Agentia Victoria, cu sediul în Bucureşti, CALEA VICTORIEI NR. 11 sau la CEC Bank Agentia Iatropol, cu sediul în str. Doctor Iatropol Panait, Nr. 35, Sector 5 – COTROCENI.
- Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul în afara razei municipiului Bucureşti, plata taxei de timbru se face în contul bugetului local al localităţii unde domiciliază/îşi desfăşoară activitatea. Numerele de cont în care urmează a fi virate sumele cu titlu de taxa de timbru judiciar sunt stabilite de administraţiile locale ale fiecărui sector din Bucureşti.

CONDUCEREA JUDECĂTORIEI SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

_____________________________________________________________________________________________________

Sectorul de domiciliu al plătitorului

Cont IBAN

Beneficiar

Locaţii care încasează

Sector 1

RO79TREZ70121070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 1
Cod fiscal 12293095

Primăria sector 1

DITL sector 1

Sector 2

RO04TREZ70221070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 2
Cod fiscal 13811802

Primăria sector 2

Oficii poştale

Sector 3

RO26TREZ70321070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 3
Cod fiscal 4420465

Primăria sector 3

CEC sector 3

Sector 4

RO48TREZ70421070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 4
Cod fiscal 4316422

Primăria sector 4

CEC sector 4

Sector 5

RO70TREZ70521070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 5
Cod fiscal 38320436

Primăria sector 5

CEC Agenţia Victoria
CEC Agenţia Iatropol Cotroceni

Sector 6

RO92TREZ70621070203XXXXX
deschis la Trezoreria Sector 6
Cod fiscal 12380248

Primăria sector 6

DITL sector 6

Judeţul Ilfov

Taxele se achită la primăria oraşului sau comunei unde domiciliază plătitorul.CONTUL PENTRU PLATA ONORARIILOR DE EXPERT
Beneficiar - Biroul Local de Expertize Bucuresti
COD IBAN - RO88CECEB312G9RON1637089, pentru plata în numerar, deschis la Agentia CEC BANK Lipscani;
COD IBAN - RO20CECEB50437RON0789413, pentru plata cu ordin de plata, deschis la Agentia CEC BANK Lipscani, COD FISCAL 11074992

Cont plăţi amenzi judiciare şi cheltuieli de judecată pentru Tribunalul Bucureşti si Judecatoriile arondate:

(Video) Ordinea soluționării incidentelor și excepțiilor în cadrul unui proces civil (ed. 344) / 1 apr 2020

Incepand cu data de 20 ianuarie 2019, contul 5032 „Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie” deschis pe seama Judecatoriei Sectorului 5 la Trezoreria Sectorului 3 Bucureşti Cod IBAN RO16TREZ7035032XXX005227, a fost inchis.

Potrivit art.46 ?i art.49 ( 2 ) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru:
„Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare se constituie venit la bugetul de stat şi se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia.
Acestea se pot achita la unitatile subordonate Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor fiscale.
Obligaţia de plată a cheltuielilor judiciare către stat constituie creanţă fiscală. Dispozitivul hotărârii, cuprinzând obligaţia de plată către stat a sumelor avansate din bugetul statului, constituie titlu executoriu şi se comunică de îndată organelor competente.”
Potrivit art. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:
„(1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înţelege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;
c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;
d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.”

Plata taxelor judiciare de timbru:
În conformitate cu prevederile art. 40 din OUG nr. 80/2013 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru:
„Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.”

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU DATORATE DE PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE
Având în vedere OUG nr. 80/2013, începând cu data de 29 iunie 2013, taxele judiciare de timbru se achita de catre persoanele fizice

si juridice în contul bugetului local al unitatii administrativ - teritoriale în a carei raza îsi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal, platitorul,

astfel:
Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în raza sectorului 1 plata taxelor de timbru se face în contul bugetului local al sectorului 1

Bucuresti la Directia Generala de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei sectorului 1.
Pentru persoanele fizice/juridice cu domiciliul/sediul în raza sectorului 2 plata taxelor de timbru se face în contul bugetului local al sectorului 2

Bucuresti la Directia Generala de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei sectorului 2.
Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în raza sectorului 6 plata taxelor de timbru se face în contul bugetului local al sectorului 6

Bucuresti la Directia Generala de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei sectorului 6.
Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în raza sectoarelor 3 si 4 plata taxelor de timbru se face la orice AGENTIE CEC sector 3,

respectiv la oficiile postale din Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov în contul bugetului local al Primariei sector 3, respectiv Primariei sector 4

(Video) Legea dării în plată 2020 (ediția 370) / 2 iunie 2020

Bucuresti.
Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în raza sectorului 5 plata taxelor de timbru se face la CEC Bank - Agentia Victoria, cu sediul

în Bucuresti, CALEA VICTORIEI NR. 11 sau la CEC Bank Agentia Iatropol, cu sediul în str. Doctor Iatropol Panait, Nr. 35, Sector 5 – COTROCENI.
Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul în afara razei municipiului Bucuresti, plata taxei de timbru se face în contul bugetului local al localitatii unde domiciliaza/îsi desfasoara activitatea. Numerele de cont în care urmeaza a fi virate sumele cu titlu de taxa de timbru judiciar sunt stabilite de administratiile locale ale fiecarui sector din Bucuresti.

LA BIROUL DE INFORMARE Sl RELATII PUBLICE
• Aici puteti depune cererile de furnizare a informatiilor publice si vi se înregistreaza petitiile adresate instantei.
• Vi se furnizeaza pe loc, atunci când este posibil, informatiile publice solicitate, astfel ca e bine sa explicati cât mai clar ce informatie anume solicitati.
• Daca solutionarea necesita un termen de raspuns, functie de volumul de informatie solicitat, trebuie sa asteptati 30 de zile.
• Daca cererea dumneavoastra este de competenta altei institutii, atunci va fi trimisa de catre instanta la respectiva institutie.
• Nu vi se va furniza o informatie exceptata de la accesul publicului sau pe care instanta nu o detine.

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA Si FUNCTIONAREA INSTANTELOR
• Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
• Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor
• Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti
• Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
• Legea 544/2004 privind liberul acces la informatiile de interes public
• Codul deontologic al magistratilor
• Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea
• OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare.

DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
- Actele normative care reglementeaza organizarea instantelor;
- Organigramele instantelor;
- Bugetul si bilantul contabil (extras);
- Buletin informativ;
- Raportul periodic de activitate;
- Registrele din arhivele instantelor;
- Listele sedintelor de judecata;
- Declaratiile de avere;

În scopul facilitarii comunicarii între instanta si justitiabil, va recomandam urmatoarele modele de cereri ce se depun la registratura pentru a fi vizate, iar ulterior se anexeaza la dosar.
• cerere de eliberare certificat de grefa pentru dosarele aflate pe rol
• Cerere de eliberare certificat de grefa dupa minuta

Documente si taxe necesare pentru operatiuni de învestire sau legalizare a hotarârilor judecatoresti sau a altor înscrisuri

1. LEGALIZARE
- cerere tip legalizare;
- hotarârea a carei legalizare se doreste;
- taxa judiciara de timbru în valoare de5 lei pentru hotarâri – conform OUG 80/2013;
1 leu/pagina pentru legalizarea înscrisurilor aflate la dosar – conform OUG 80/2013;

Compartimentul Persoane Juridice / Asocciatii de Proprietari

Acte necesare pentru inregistrarea persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial

(Video) Malpraxis. Aspecte procedurale si de drept substanțial (ediția 373) / 15 iunie 2020

Videos

1. CUM SA IEI PERMISUL AUTO USOR? | 5 SFATURI PENTRU A IMPRESIONA POLITISTUL LA TRASEU
(Andrei Leskar)
2. ZIUA IN CARE DAI TRASEUL AUTO | CUM DECURGE PROBA PRACTICA? (PAS cu PAS)
(Andrei Leskar)
3. Contractul la distanță (ediția 265) / 8 aprilie 2019
(JURIDICE)
4. 3 MOTIVE pentru care ESTI RESPINS la EXAMENUL AUTO
(Andrei Leskar)
5. Știrile PRO TV - 25 aprilie 2023
(Știrile PRO TV)
6. Dani Mocanu - Puscariasu’ | Official Video
(Dani Mocanu © Oficial)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 23/10/2023

Views: 5800

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.